inici

El Grup de Recerca Biodiversitat i Biosistemàtica Vegetals (GReB) aplega investigadors que pertanyen a tres institucions: Universitat de Barcelona (Secció de Botànica del Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia de la  Facultat de Farmàcia i de Ciències de l’Alimentació i Secció de Botànica del Departament de Biologia Vegetal de la Facultat de Biologia), l’Institut Botànic de Barcelona (CSIC/Ajuntament de Barcelona) i Universitat Autònoma de Barcelona (Secció de Botànica del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia de la Facultat de Ciències).

El GReB té una tradició de més de vint anys en els estudis de Biodiversitat i Biosistemàtica de plantes vasculars de la regió mediterrània, així com de les regions macaronèsica, irano-turaniana i sudamericana.

Un dels objectius del grup és l’estudi de la biodiversitat florística de la Mediterrània occidental (Península Ibèrica, Macaronèsia i nord d’Àfrica) i Amèrica del Sud, tant en projectes estatals (Flora Iberica) com de cooperació internacional (Flora Hellenica, Flora del Rif, Flora del Paraguay), amb la finalitat de definir i catalogar la biodiversitat vegetal, així com d’establir les bases científiques de la gestió adequada dels recursos naturals. Algunes aplicacions rellevants són els estudis sobre etnobotànica (Etnoflora Ibèrica), ús de plantes medicinalsinformàtica de la biodiversitat i conservació d’endemismes i de plantes amenaçades.

L’altre objectiu prioritari és l’anàlisi dels mecanismes evolutius que són a l’origen de la diversitat actual dels vegetals, per mitjà d’estudis citogenètics (citobiogeografia, anàlisi detallada del cariotip amb mètodes de bandatge i hibridació in situ, quantificació de l’ADN nuclear), de biosistemàtica, sistemàtica i fil·logènia molecular (seqüenciació de DNA, marcadors moleculars nuclears i cloroplàstics, AFLP’s, microsatèl·lits i electroforesi d’isoenzims) i de biologia de poblacions (mida poblacional, estructura genètica, biologia reproductiva i ecologia de la pol·linització) aplicats a diversos grups taxonòmics (asteràcies, euforbiàcies i ranunculàcies, entre d’altres). Interessa també al GReB la Biologia de la Conservació aplicada a les espècies amenaçades, en perill, endèmiques o rares de Catalunya i de la Mediterrània occidental.

LÍNIES DE RECERCA

  • Biodiversitat Florístca i taxonòmica
  • Informàtica de la biodiversitat
  • Biodiversitat i evolució de plantes vasculars
  • Biologia reproductiva i conservació de plantes amenaçades
  • Organització del genoma, sistemàtica i filogènia
  • Etnobotànica