El Grup de Recerca en Biodiversitat i Biosistemàtica Vegetals (GReB) és el resultat de la sinergia establerta fa més de 30 anys, i reconeguda internacionalment, entre equips que fan recerca sobre biodiversitat vegetal i aplega investigadors que pertanyen a tres institucions:

  • Universitat de Barcelona: Secció de Botànica del Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia de la  Facultat de Farmàcia i de Ciències de l’Alimentació i Secció de Botànica del Departament de Biologia Vegetal de la Facultat de Biologia
  • Institut Botànic de Barcelona (CSIC-Ajuntament de Barcelona)
  • Universitat Autònoma de Barcelona: Secció de Botànica del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia de la Facultat de Ciències


El GReB busca una aproximació multidisciplinària i diversa a la recerca sobre la biodiversitat, amb les tècniques més actuals, per a generar coneixement nou en àmbits diversos i contribuir a la gestió adequada dels recursos naturals en els seus aspectes bàsics i aplicats. A part d’una productivitat científica que el fa mundialment competitiu en l’àmbit de la botànica, el grup té una activitat docent (incloent la formació de graduats per i per a la recerca) rellevant i, a més, està fortament compromès amb la transmissió de la ciència a la societat.

  • OBJECTIUS

Un dels objectius del grup és l'estudi de la biodiversitat florística de la Mediterrània occidental (Península Ibèrica, Macaronèsia i nord d'Àfrica) i Amèrica del Sud, tant en projectes estatals (flora iberica) com de cooperació internacional (Flora Hellenica, Flora del Rif, Flora del Paraguay), amb la finalitat de definir i catalogar la biodiversitat vegetal, així com d'establir les bases científiques de la gestió adequada dels recursos naturals. Algunes activitats rellevants són els estudis sobre etnobotànica (Etnoflora Ibèrica), ús de plantes medicinalsinformàtica de la biodiversitat i conservació d'endemismes i de plantes amenaçades.

L'altre objectiu prioritari és l'anàlisi dels mecanismes evolutius que són a l'origen de la diversitat actual dels vegetals, per mitjà d'estudis citogenètics (citobiogeografia, anàlisi detallada del cariotip amb mètodes de bandatge i hibridació in situ, quantificació de l'ADN nuclear), de biosistemàtica, sistemàtica i filogènia molecular (seqüenciació de DNA, marcadors moleculars nuclears i cloroplàstics, AFLP's, microsatèl·lits i electroforesi d'isoenzims) i de biologia de poblacions (mida poblacional, estructura genètica, biologia reproductiva i ecologia de la pol·linització) aplicats a diversos grups taxonòmics (asteràcies, euforbiàcies i ranunculàcies, entre d'altres). Interessa també al GReB la Biologia de la Conservació aplicada a les espècies amenaçades, en perill, endèmiques o rares de Catalunya i de la Mediterrània occidental.